Opłata egzaminacyjna wynosi 2 792 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa)  złote. Opłatę należy wnieść na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz wskazać egzamin (egzamin radcowski w 2023 r.) za […]

Więcej →

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach: do 11 marca 2023 r. (sobota) – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 […]

Więcej →

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej […]

Więcej →