Opłata za egzamin radcowski w 2019 r. wynosi 1800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00- 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającegoopłata za egzamin radcowski w 2019 r.”.