Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach:

  • do 26 marca 2022 r. (sobota) – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 751, z późn. zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą). Dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Aplikacji Biura Rady, ul. Żytnia 15 lok. 8, w godz. 9.00-10.00 i 15.30-16.30, ewentualnie przesłać pocztą na adres ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa,
  • do 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) – osoby, które odbyły aplikację radcowską w siedzibie komisji właściwej ze względu na odbytą aplikację radcowską. Wniosek należy przesłać pocztą na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa lub wrzucić w zamkniętej i podpisanej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Działu Aplikacji, ul. Żytnia 15 lok. 8 (Hol II, parter).

Poniżej udostępniamy wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób, które:

– ukończyły aplikację radcowską,
– przystępują z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach;

oraz wzór kwestionariusza osobowego dla osób z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

W przypadku osób przystępujących do egzaminu radcowskiego:

  • po odbyciu aplikacji radcowskiej, które zmieniły nazwisko po ukończeniu aplikacji i nie zaktualizowały danych w systemie

oraz

  • na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, które zmieniły nazwisko po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych,

należy złożyć oryginał wydanego odpisu skrócony aktu małżeństwa oraz oświadczenie o zmianie nazwiska (w załączeniu).

Po zweryfikowaniu oświadczenia, odpis aktu małżeństwa zostanie odesłany na adres do korespondencji wskazany we wniosku.

Załączniki