Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2020 r. w następujących lokalizacjach:

 • Międzynarodowe Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo, Hala E (Al. Katowicka 62, Nadarzyn):
  o Komisja Egzaminacyjna – wejście E1
  o Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – wejście E3
  o Komisja Egzaminacyjna Nr 3 – wejście E4
  o Komisja Egzaminacyjna Nr 4 – wejście E8
  o Komisja Egzaminacyjna Nr 8 – wejście E6
 • Centrum EXPO XXI, Hala 1 (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa):
  o Komisja Egzaminacyjna Nr 5 – wejście „N”
  o Komisja Egzaminacyjna Nr 6 – wejście „I”
 • Centrum konferencyjno-szkoleniowe OIRP w Warszawie (ul. Żytnia 15/16, Warszawa):
  o Komisja Egzaminacyjna Nr 7 – wejście z holu nr 1, I piętro

Numer komisji, do której zostali Państwo przypisani, został podany w zawiadomieniu o egzaminie.

Egzamin rozpoczyna się:
23 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne).
24 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 – część druga (prawo cywilne lub rodzinne).
25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 – część trzecia (prawo gospodarcze).
26 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 – części czwarta i piąta (prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki).
Czas na opracowanie rozwiązań zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego i prawa gospodarczego wynosi po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosi łącznie 480 minut.

Podczas egzaminu bezwzględnie obowiązują poniższe wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego:
1) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2) Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem ww. warunków stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.
3) Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących.
4) Podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.
5) Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Organizator nie zapewnia ww. materiałów.
6) Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.
7) Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowywania. W razie złamania tego zakazu ww. rzeczy będą musiały być pozostawione poza salą egzaminacyjną bez jakiegokolwiek dozoru.
8) Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.
9) Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz do sali egzaminacyjnej, zdający obowiązani są do zachowania dystansu (co najmniej 2 m) oraz zakrycia ust i nosa.
10) Organizator nie zapewnia środków ochrony osobistej dla zdających. Zdający mają obowiązek zapewnienia sobie tych środków (maseczek, rękawiczek, ew. przyłbic) na własny użytek we własnym zakresie, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do nakazów obowiązujących w przestrzeni publicznej w pomieszczeniach zamkniętych.
11) Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką (patrz pkt 14)). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
12) Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu).
13) Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę informatyczną, wychodzi do toalety, korzysta ze stanowiska z systemem informacji prawnej lub drukarki, oddaje zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzi z sali egzaminacyjnej. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
14) Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania, przy czym warunkiem jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego. Przedłożenie stosownego zaświadczenia lekarskiego winno nastąpić najpóźniej w chwili rejestracji.
15) Przy wejściu na salę egzaminacyjną, przy stanowiskach z systemem informacji prawnej oraz przy toaletach zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%).
16) Zdający korzystający ze stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek mają obowiązek dezynfekcji rąk przed i po skorzystaniu z komputera. Obok tych urządzeń zostanie udostępniony dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
Proszę o zapoznanie się za szczegółowymi wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego, udostępnionymi na stronie egzaminradcowski.pl w ogłoszeniu z dnia 27 maja br.

Rejestracja zdających, poprzedzająca wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie w godz. 9.00-9.45, po okazaniu dowodu tożsamości. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego długopisu.
Podczas rejestracji zdający okazuje dowód tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej.
Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie numeru stolika, pobranie pendriva).
Losowania numeru stolika dokonuje się tylko jednorazowo – w pierwszym dniu egzaminu. W pozostałych dniach egzaminu zdający zajmuje to samo miejsce.

Zdający, którzy wybrali możliwość rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego obowiązani są do właściwego przygotowania sprzętu, z uwzględnieniem wymogów technicznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie aplikacji i przyniesienia go na egzamin.
W zakresie wymogów technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobu użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań zastosowanie mają informacje, podane w ogłoszeniu Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych. Tekst ww. ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.egzaminradcowski.pl w ogłoszeniu z dnia 22 lutego br.

Podczas egzaminu można mieć wydrukowaną:

 • instrukcję użytkownika Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zamieszczoną na stronie www.ms.gov.pl;
 • treść komunikatu Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r. w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

Osoby rozwiązujące zadania egzaminacyjne odręcznie będą sporządzały prace na papierze przygotowanym przez OIRP w Warszawie. Wszyscy zdający otrzymają papier z przeznaczeniem na brudnopis. Zdający korzystają z własnych przyborów do pisania.

Podczas egzaminu zapewniony będzie dostęp do zasilania elektrycznego, tym niemniej uzasadnione jest, aby baterie w komputerach były sprawne i naładowane, rozważyć można przyniesienie na egzamin dodatkowych baterii.

Informacja o materiałach, z których można korzystać podczas egzaminu radcowskiego

Przepis art. 36(4) ust. 12 ustawy o radcach prawnych uprawnia zdających do korzystania w trakcie egzaminu radcowskiego z własnych materiałów w postaci tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa.
Pod pojęciem komentarza należy rozumieć komentarz do konkretnego aktu normatywnego (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia).
Nie stanowią komentarza w rozumieniu wskazanego przepisu np. monografie, artykuły, podręczniki, wzory pism procesowych, orzeczeń i umów, w związku z tym nie można z nich korzystać podczas egzaminu.
O dopuszczalności materiału, jako wymienionego w ustawie nie decyduje jego forma i nazwa. Jedynym kryterium jest możliwość zakwalifikowania go ze względu na treść do jednej z kategorii: tekst aktu prawnego, komentarz, orzecznictwo. Wątpliwości co do tego, które z materiałów są dozwolone, będzie rozstrzygał Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.
Materiały mogą być sporządzone w dowolnej formie, z uwzględnieniem tego, że muszą zawierać elementy identyfikujące źródło pochodzenia (np. wydruk z systemu informacji prawnej).
W materiałach mogą być podkreślenia i zamarkowania tekstu wykonane samodzielnie.
Niedopuszczalne są zmiany materiału (np. poprzez notatki, czy też dołączenie innego tekstu), powodujące przekształcenie w materiał inny niż: tekst aktu prawnego, komentarz, orzecznictwo.
Można posiadać zszyte pliki składające się z konkretnego przepisu, komentarza do niego
i orzecznictwa.
Z treści art. 36(4) ust. 12 ustawy o radcach prawnych nie wynika obowiązek Komisji Egzaminacyjnej zapewnienia zdającym tych materiałów, w związku z tym należy korzystać z własnych przyniesionych na egzamin materiałów.
Zdający będą mogli korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do systemu informacji prawnej LEGALIS oraz LEX Omega. Zapewnione będzie jedno stanowisko na około pięć osób zdających w danej Komisji Egzaminacyjnej. Do stanowisk będą podłączone drukarki.
Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa jest wykorzystywanie materiałów przyniesionych przez osoby zdające. Korzystanie z systemu informacji prawnej należy traktować jako źródło uzupełniające.

Prosimy o zapoznanie się z planem Centrum Targowo–Kongresowego Ptak Warsaw Expo oraz planem Centrum EXPO XXI i stosowanie się do oznaczonych stref parkowania.

Załączniki