Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można przesyłać pocztą lub składać do skrzynki umieszczonej przed wejściem do Biura OIRP w Warszawie, (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter).

Osoby, które chcą wziąć udział w jednym ze ślubowań zaplanowanych we wrześniu br., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia br., godz. 16.00 (decyduje data wpływu).

Dla osób, które złożą wnioski po 7 sierpnia br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis
 • kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)
 • życiorys (CV) wraz podpisem
 • 2 zdjęcia
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
 • oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w dokumentach są różne nazwiska np. w dyplomie ukończenia studiów wyższych (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany.
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.), 1 560,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Warszawie:
  Deutsche Bank PBC S.A.
  00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26
  nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

UWAGA: Osoby, które odwoływały się od wyników egzaminu radcowskiego w 2019 r. i których akta są jeszcze w sądzie, powinny dołączyć do wniosku oświadczenie dotyczące tego faktu oraz dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych.

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis
 • kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)
 • życiorys (CV) wraz podpisem
 • oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
 • oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne + zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4
 • oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a
 • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób
 • ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
 • oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
 • opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
 • oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 • oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w dokumentach są różne nazwiska np. w dyplomie ukończenia studiów wyższych (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany.
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.), 2 600,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Warszawie:

Santander Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

W sprawie wniosków o wpis prosimy o kontakt z Działem Członkowskim: 22 862 41 69 (do -71), wew. 167 lub 130.

Załączniki