Opłata egzaminacyjna wynosi 2 792 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa)  złote.

Opłatę należy wnieść na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz wskazać egzamin (egzamin radcowski w 2023 r.) za jaki  jest dokonywana opłata.