Opłata egzaminacyjna w 2022 r. wynosi 2 408 (słownie: dwa tysiące czterysta osiem) złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim
o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2022 r.