Ogłoszenie Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań
z egzaminu radcowskiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116, dalej: rozporządzenie) informuję, że obowiązujące przepisy umożliwiają rozwiązywanie zadań na egzaminie radcowskim
w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Zdający są uprawnieni do wyboru sposobu rozwiązywania zadań odręcznie albo przy użyciu sprzętu komputerowego.

Stosownie do treści § 10 ust. 3 rozporządzenia zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań. W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia. Niezłożenie oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań.

Termin do złożenia oświadczenia upływa 27 kwietnia 2021 r.

Druk informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań oraz oświadczenie zdającego o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego można pobrać ze strony www.egzaminradcowski.pl

Osoby, które wybiorą rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego są zobowiązane do zapewnienia sprzętu we własnym zakresie.

Zdający korzystający z komputerów, bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu będą otrzymywać nośnik pamięci (pendrive) z wgraną aplikacją blokującą zawartość komputerów, zawierającą edytor tekstu i pozwalającą na pisanie prac. Każdego dnia egzaminu zdający otrzyma osobny nośnik pamięci (w ostatnim dniu służący do rozwiązania obu zadań).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer

dla zapewnienia prawidłowego działania aplikacji są następujące:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

*Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany, jako składnik systemu Windows 7.
W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić, czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Zawodowe egzaminy prawnicze” została opublikowana instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązująca na egzaminie radcowskim w 2021 r.

Informacja zawiera również dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego, aby aplikacja działała poprawnie oraz wersję demonstracyjną aplikacji.

Obowiązkiem osób rozwiązujących zadania przy pomocy sprzętu komputerowego jest jego przygotowanie zgodnie z parametrami podanymi na stronie:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2021-r

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

• pobrać plik DEMO.zip

• rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera

• uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

Sposób uruchomienia aplikacji podczas egzaminu:

 1. Po uruchomieniu komputera otrzymany od komisji nośnik należy włożyć do portu USB komputera.
 2. System automatycznie zainstaluje nośnik jako „Dysk wymienny” i przypisze mu kolejną wolną literę. 
 3. Na nośniku znajduje się tylko folder AZEP, który należy otworzyć.
 4. Aplikację uruchamia się poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę START.exe
 5. Po uruchomieniu aplikacji, w okienku „Podaj kod” należy wprowadzić kod z koperty otrzymanej od Komisji egzaminacyjnej i zatwierdzić go przez kliknięcie „OK”. Następnie należy sprawdzić poprawność kodu i jeśli zgadza się z tym z koperty kliknąć „Tak”.

Z funkcji aplikacji pogrupowanych w sekcjach, w górnej części ekranu należy korzystać
w sposób wskazany w instrukcji do aplikacji.

Przycisk „KONIEC” kończy działanie aplikacji i należy go kliknąć dopiero wtedy, gdy jest się pewnym, że chce się zakończyć egzamin. Po kliknięciu przycisku „Tak” aplikacja automatycznie zapisuje pracę w formacie PDF.

Pracę należy wydrukować na stanowiskach z dostępem do bazy aktów prawnych.

 WAŻNE!

Tylko właściwie przygotowany przez zdającego, spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu. W przypadku wątpliwości, czy spełnia on wymogi techniczne zdający powinni rozważyć (przed egzaminem,
we własnym zakresie) skorzystanie z pomocy informatyka.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że co do zasady Aplikacja działa poprawnie,
a problemy wynikały najczęściej z wadliwego przygotowania przez zdających komputerów, przede wszystkim z powodu nieusunięcia programów antywirusowych.

W imieniu Przewodniczących Komisji Egzaminacyjny

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej               
/-/ SSA Beata Waś