Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 10-13 maja 2022 r. w następujących lokalizacjach:

 • Centrum EXPO XXI, Hala nr 3 (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa):
  • Komisja Egzaminacyjna i Komisje Egzaminacyjne nr 2-5 – wejście główne
 • Centrum Konferencyjne Legia Warszawa (ul. Łazienkowska 3, Warszawa)
  •  Komisja Egzaminacyjna nr 6 – sala Silver Club Lewy (II piętro),
  •  Komisja Egzaminacyjna nr 7 – sala Silver Club Prawy (II piętro),
  •  Komisja Egzaminacyjna nr 8 – III piętro
 • Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OIRP w Warszawie (ul. Żytnia 15/16, Warszawa):
  • Komisja Egzaminacyjna Nr 9 – wejście z holu nr 1, sale 01-04, I piętro.

Organizator nie zapewnia bezpłatnych miejsc parkingowych. Obowiązują opłaty za parking na zasadach ogólnych.

Podział alfabetyczny zdających, którzy:

1) odbyli aplikację radcowską:

A… – OSTA… – Centrum EXPO XXI, Hala nr 3

OSTRO… – WAT …Centrum Konferencyjne Legia Warszawa

WIĄC… – Ż…. – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OIRP w Warszawie

2) przystępują do egzaminu z doświadczenia (art. 25 ust. 2 ustawy o radcach):

A… – OGO… Centrum EXPO XXI, Hala nr 3

OLE… – WIL… – Centrum Konferencyjne Legia Warszawa

WOJ… – Ż…. – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OIRP w Warszawie

Osoby, które skorzystały z uprawnienia do wydłużenia czasu egzaminu, jako osoby niepełnosprawne, zdają egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Nr 9.

Numer komisji, do której zostali Państwo przypisani, wskazany jest w zawiadomieniu o egzaminie, które zostało do Państwa wysłane w dniu 26 kwietnia br.

Egzamin rozpoczyna się:

10 maja 2022 r. o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne);

11 maja 2022 r. o godz. 10.00 – część druga (prawo cywilne lub rodzinne);

12 maja 2022 r. o godz. 10.00 – część trzecia (prawo gospodarcze);

13 maja 2022 r. o godz. 10.00 – części czwarta i piąta (prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki).

Czas na opracowanie rozwiązań zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego i prawa gospodarczego wynosi po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązania zadania
z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosi łącznie 480 minut.

Rejestracja zdających, poprzedzająca wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie w godz. 9.00-9.45, po okazaniu dowodu tożsamości.

Zdający, którzy wybrali możliwość rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego obowiązani są do właściwego przygotowania sprzętu, z uwzględnieniem wymogów technicznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie aplikacji i przyniesienia go na egzamin.

W zakresie wymogów technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobu użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań zastosowanie mają informacje podane w ogłoszeniu z dnia 25 marca br. na stronie internetowej www.ms.gov.pl . Podczas egzaminu należy posiadać wydrukowaną instrukcję użytkownika Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych (w zał.).

Informacja o materiałach, z których można korzystać podczas egzaminu radcowskiego

Przepis art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych uprawnia zdających do korzystania w trakcie egzaminu radcowskiego z własnych materiałów w postaci tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa.

Pod pojęciem komentarza należy rozumieć komentarz do konkretnego aktu normatywnego (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia).

Nie stanowią komentarza w rozumieniu wskazanego przepisu np. monografie, artykuły, podręczniki, wzory pism procesowych, orzeczeń i umów, w związku z tym nie można z nich korzystać podczas egzaminu.

O dopuszczalności materiału, jako wymienionego w ustawie nie decyduje jego forma i nazwa. Jedynym kryterium jest możliwość zakwalifikowania go ze względu na treść do jednej z kategorii: tekst aktu prawnego, komentarz, orzecznictwo. Wątpliwości co do tego, które z materiałów są dozwolone, będzie rozstrzygał Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

Materiały mogą być sporządzone w dowolnej formie, z uwzględnieniem tego, że muszą zawierać elementy identyfikujące źródło pochodzenia (np. wydruk z systemu informacji prawnej).

W materiałach mogą być podkreślenia i zamarkowania tekstu wykonane samodzielnie.

Niedopuszczalne są zmiany materiału (np. poprzez notatki, czy też dołączenie innego tekstu), powodujące przekształcenie w materiał inny niż: tekst aktu prawnego, komentarz, orzecznictwo.

Można posiadać zszyte pliki składające się z konkretnego przepisu, komentarza do niego i orzecznictwa.

Z  treści art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych nie wynika obowiązek Komisji Egzaminacyjnej zapewnienia zdającym tych materiałów, w związku z tym należy korzystać z własnych przyniesionych na egzamin materiałów.

Zdający będą mogli korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do systemu informacji prawnej LEGALIS, LEX. Zapewnione będzie jedno stanowisko na pięć osób zdających w danej Komisji Egzaminacyjnej. Do stanowisk będą podłączone drukarki.

Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa jest wykorzystywanie materiałów przyniesionych przez osoby zdające. Korzystanie z systemu informacji prawnej należy traktować jako źródło uzupełniające.

Prosimy o zapoznanie się z plikami udostępnionymi poniżej.

Załączniki