Poniżej przekazujemy zaproszenia do udziału w bezpłatnych szkoleniach z obsługi systemów informacji prawnej Lex i Legalis w wersjach dostępnych na stanowiskach na egzaminie radcowskim w 2023 r.

Więcej →

Ogłoszenie Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu radcowskiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. […]

Więcej →

Poniżej publikujemy zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowej Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Więcej →

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego (dalej: Rozporządzenie), zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy […]

Więcej →

Poniżej publikujemy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania dodatkowych Komisji Egzaminacyjnych nr 2-6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r. z siedzibą w Warszawie.

Więcej →

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 792 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa)  złote. Opłatę należy wnieść na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz wskazać egzamin (egzamin radcowski w 2023 r.) za […]

Więcej →

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach: do 11 marca 2023 r. (sobota) – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 […]

Więcej →

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej […]

Więcej →