Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach:

  • do 9 marca 2024 r. (sobota) – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą). Dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Aplikacji, ul. Żytnia 15 lok. 8 (parter), w godz. 9.00 – 16.00, ewentualnie przesłać pocztą na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa,
  • do 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) – osoby, które odbyły aplikację radcowską w siedzibie komisji właściwej ze względu na odbytą aplikację radcowską. Wniosek należy złożyć osobiście w Dziale Aplikacji lub przesłać pocztą na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.

Osoby, które odbyły aplikację radcowską do wniosku (wzór w załączeniu), dołączają oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski (w przypadku wydruku z systemu bankowości elektronicznej należy złożyć wydruk potwierdzenia przelewu, a nie wydruk potwierdzenia płatności zleconej do realizacji. Zaświadczenie o odbyciu aplikacji zostało dołączone do Państwa akt.

Osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych do wniosku (wzór w załączeniu) dołączają:

1. kwestionariusz osobowy na formularzu udostępnionym w załączeniu,

2. życiorys w formie tradycyjnej lub CV (podpisany odręcznie),

3. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski (w przypadku wydruku z systemu bankowości elektronicznej należy złożyć wydruk potwierdzenia przelewu, a nie wydruk potwierdzenia płatności zleconej do realizacji),

4. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej

oraz dokumenty wykazujące doświadczenie zawodowe, odpowiednio:

6. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,

8. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

9. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

10. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 – letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,

11. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,

12. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe podpisane podpisem kwalifikowanym należy złożyć również w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive.

W przypadku osób przystępujących do egzaminu radcowskiego:

  • po odbyciu aplikacji radcowskiej, które zmieniły nazwisko po ukończeniu aplikacji i nie zaktualizowały danych w systemie

oraz

  • na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, które zmieniły nazwisko po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych,

należy przedłożyć do wglądu oryginał wydanego odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz oświadczenie o zmianie nazwiska (w załączeniu).

Załączniki