Uprzejmie informujemy, że wniosek o wpis na listę radców prawnych można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Dziale Członkowskim Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter) w godzinach
9.00-16.00.

Osoby, które chcą wziąć udział w ślubowaniu zaplanowanym w pierwszej dekadzie lipca br., powinny złożyć/przesłać wniosek o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do
6 czerwca br., godz. 16.00 (decyduje data wpływu, a nie nadania). Uprzejmie prosimy o niezwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatnich dni wyznaczonego terminu. 

Dla osób, które złożą wnioski po 6 czerwca br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o wpis

• kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)

• życiorys (CV) z własnoręcznym podpisem

• 2 zdjęcia, podpisane imieniem i nazwiskiem (jak do dowolnego dokumentu)

• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja
o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD)

• oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, czy
i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem,
o miejscu zamieszkania oraz o nieodbywaniu aplikacji sądowej, prokuratorskiej, notarialnej (poniżej pobierz plik)

 • oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w dokumentach są różne nazwiska np. w dyplomie ukończenia studiów wyższych (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany (akt małżeństwa/decyzja)

• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.), 2 546,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Warszawie:

Santander Bank Polska S.A.

00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26

nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

UWAGA: Osoby, które odwoływały się od wyników egzaminu radcowskiego w poprzednich latach
i których akta są jeszcze w sądzie, powinny dołączyć do wniosku oświadczenie dotyczące tego faktu oraz dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych.

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o wpis
• kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)
• życiorys (CV) z własnoręcznym podpisem
• oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych

• oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy
o pracę wraz z zakresem obowiązków, umowy cywilnoprawne + zakresy czynności, zaświadczenia
z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4 (jeśli nie były składane w odpowiedniej formie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radowskiego)
• oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a

• oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5

• oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się o wpis
na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6

• opinie z miejsc pracy będących podstawą do dopuszczenia do egzaminu radcowskiego, opinia
z aktualnego miejsca pracy w przypadku osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 1 i 5

• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja
o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD)

• oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, czy
i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem,
o miejscu zamieszkania oraz o nieodbywaniu aplikacji sądowej, prokuratorskiej, notarialnej (poniżej pobierz plik)

 • oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska np.
w dyplomie ukończenia studiów wyższych (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany (akt małżeństwa/decyzja)

• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.),
4 242,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Warszawie:

Santander Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

Załączniki