Opłata egzaminacyjna wynosi 3 393,60 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 60/100)  złote. Opłata powinna być wniesiona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim konto nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz wskazać egzamin (egzamin radcowski […]

Więcej →

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach: do 9 marca 2024 r. (sobota) – osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 […]

Więcej →

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu radcowskiego na dzień: 23 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania […]

Więcej →