Opłata egzaminacyjna wynosi 3 393,60 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 60/100)  złote.

Opłata powinna być wniesiona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim konto nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz wskazać egzamin (egzamin radcowski w 2024 r.) za jaki  jest dokonywana opłata.