Ogłoszenie Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu radcowskiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116 oraz z 2023 r. poz. 1548, dalej: rozporządzenie) informuję, że obowiązujące przepisy umożliwiają rozwiązywanie zadań na egzaminie radcowskim w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Zdający są uprawnieni do wyboru sposobu rozwiązywania zadań odręcznie albo przy użyciu sprzętu komputerowego.

Stosownie do treści § 10 ust. 3 rozporządzenia zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań. W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia. Niezłożenie oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań.

Termin do złożenia oświadczenia upływa 2 kwietnia 2024 r.

Druk informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań oraz oświadczenie zdającego o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego znajduje się w załącznikach pod ogłoszeniem.

Osoby, które wybiorą rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego są zobowiązane do zapewnienia sprzętu we własnym zakresie.

Zdający korzystający z komputerów, bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu będą otrzymywać nośnik pamięci (pendrive) z wgraną aplikacją blokującą zawartość komputerów, zawierającą edytor tekstu i pozwalającą na pisanie prac. Każdego dnia egzaminu zdający otrzyma osobny nośnik pamięci (w ostatnim dniu służący do rozwiązania obu zadań).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny: Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy (za wyjątkiem Windows Defender’a);
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne;
 • wyłączone karty sieciowe LAN i wi-fi.

Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane przed przystąpieniem do egzaminu:

 • wymagane jest odinstalowanie przez zdających – przed przystąpieniem do egzaminu – oprogramowania antywirusowego (za wyjątkiem Windows Defender’a) na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu;
 • wymagane jest, by zdający 2 dni przed egzaminem wyłączyli karty sieciowe oraz wi-fi na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu i nie włączali ich do czasu zakończenia egzaminu w dniu 26 kwietnia 2024 r.;
 • wymagane jest, by zdający ok. 2 – 3 dni przed egzaminem (tak, by w razie problemów z działaniem Aplikacji możliwe było skorzystanie z pomocy informatyka) przetestowali wersję DEMO AZEP na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu.

Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane po rozpoczęciu egzaminu:

 • zdający ma obowiązek przeprowadzić test działania aplikacji AZEP w pełnej wersji na swoim komputerze;
 • test ma polegać na sprawdzeniu, czy rezultat prac prawidłowo zapisuje się na pendrive. W tym celu należy, na polecenie Przewodniczącego Komisji:
  1. uruchomić aplikację, następnie w polu „WPISZ KOD Z KOPERTY należy wprowadzić dla celów testowych: „TEST;
  2. przez około 2 minuty należy wprowadzać niezależny tekst;
  3. wybieramy „KONIEC” i potwierdzamy zakończenie egzaminu testowego;
  4. weryfikujemy zapisaną pracę, która powinna znajdować się katalogu AZEP na pendrive. W katalogu wyszukujemy plik z rozszerzeniem .pdf.
 • kryteria powodzenia/niepowodzenia testu:
 • negatywny wynik – plik w formacie pdf nie istnieje albo istnieje, ale nie zawiera treści wprowadzonej podczas testu;
 • pozytywny wynik –plik w formacie pdf istnieje i zawiera treść wprowadzoną podczas testu;
 • w przypadku negatywnego wyniku testu zdający ma obowiązek zgłosić to Przewodniczącemu Komisji. W razie braku dostępu do innego prawidłowo skonfigurowanego komputera zdający winien przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie;
 • w przypadku pozytywnego wyniku testu zdający oczekuje na dalsze instrukcje od Przewodniczącego Komisji.

Informacja dla zdających po przeprowadzeniu egzaminu w danym dniu:

 • wymagane jest, aby po przeprowadzeniu egzaminu komputer pozostał w takim samym stanie, w jakim był w pierwszym dniu egzaminu (wyłączone karty sieciowe oraz
  wi-fi);
 • niezastosowanie się do wymagań może spowodować, że w kolejnych dniach aplikacja AZEP może działać nieprawidłowo;
 • w kolejnych dniach nie przewiduje się testów działania aplikacji AZEP przed rozpoczęciem egzaminu.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7.
W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności
nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Zawodowe egzaminy prawnicze” została opublikowana instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązująca na egzaminie radcowskim w 2024 r.

Informacja zawiera również dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego, aby aplikacja działała poprawnie oraz wersję demonstracyjną aplikacji.

Obowiązkiem osób rozwiązujących zadania przy pomocy sprzętu komputerowego jest jego przygotowanie zgodnie z parametrami podanymi na stronie:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2024-r

WAŻNE!

Tylko właściwie przygotowany przez zdającego, spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu. W przypadku wątpliwości, czy spełnia on wymogi techniczne zdający powinni rozważyć (przed egzaminem, we własnym zakresie) skorzystanie z pomocy informatyka.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że co do zasady Aplikacja AZEP działa poprawnie, a problemy wynikały najczęściej z wadliwego przygotowania przez zdających komputerów, przede wszystkim z powodu nieusunięcia programów antywirusowych.

W imieniu Przewodniczących Komisji Egzaminacyjny

Przewodnicząca Komisji  Egzaminacyjnej                

/-/ SSA Ewa Zalewska

Załączniki