Egzamin radcowski odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, w Hali nr 1 (Komisja Egzaminacyjna i dodatkowe Komisje Egzaminacyjne nr 2, 3, 4, 5) i w Hali nr 3 (dodatkowe Komisje Egzaminacyjne nr 6, 7 i 8) (ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa).

Numer komisji, do której zostali Państwo przypisani, wskazany jest w zawiadomieniu o egzaminie, które zostało do Państwa wysłane w dniu 9 kwietnia br.

Osoby, które skorzystały z uprawnienia do wydłużenia czasu egzaminu, jako osoby niepełnosprawne, zdają egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Nr 8.

Organizator nie zapewnia bezpłatnych miejsc parkingowych. Obowiązują opłaty za parking na zasadach ogólnych.

Do budynku mogą wchodzić wyłącznie osoby zdające egzamin. Osoby towarzyszące nie mogą przebywać na terenie Hali (w tym w strefie rejestracji).

Egzamin rozpoczyna się:

23 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 – część pierwsza (prawo karne);

24 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 – część druga (prawo cywilne lub rodzinne);

25 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 – część trzecia (prawo gospodarcze);

26 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 – części czwarta i piąta (prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki).

Czas na opracowanie rozwiązań zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego i prawa gospodarczego wynosi po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosi łącznie 480 minut.

Rejestracja zdających, poprzedzająca wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie w godz. 9.15-9.45, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Nieobecność zdającego podczas egzaminu radcowskiego oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 2 ustawy).

Zdający, którzy wybrali możliwość rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego obowiązani są do właściwego przygotowania sprzętu, z uwzględnieniem wymogów technicznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie aplikacji i przyniesienia go na egzamin.

W zakresie wymogów technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobu użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań zastosowanie mają informacje, podane w ogłoszeniu z dnia 7 marca br. na stronie internetowej egzaminradcowski.pl

Podczas egzaminu należy mieć wydrukowaną instrukcję użytkownika Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zamieszczoną na stronie www.ms.gov.pl.

Osoby rozwiązujące zadania egzaminacyjne odręcznie będą sporządzały prace na papierze przygotowanym przez OIRP w Warszawie.

Wszyscy zdający otrzymają papier z przeznaczeniem na brudnopis. Zdający korzystają z własnych przyborów do pisania.

Podczas egzaminu zapewniony będzie dostęp do zasilania elektrycznego, tym niemniej uzasadnione jest, aby baterie w komputerach były sprawne i naładowane, rozważyć można przyniesienie na egzamin dodatkowych baterii.

Zgodnie z art. 364 ust. 11 ustawy o radcach prawnych podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Zakaz ten dotyczy również urządzeń wyłączonych.

Zgodnie z art. 364 ust. 13 ustawy o radcach prawnych, niezaskarżalnym postanowieniem Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wykluczona z egzaminu będzie osoba, która korzysta
z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu radcowskiego. Postanowienie o wykluczeniu stanowi podstawę do wydania przez komisję uchwały o negatywnym wyniku z egzaminu.

W przypadku posiadania niedozwolonych materiałów i urządzeń, o których mowa w art. 364 ust. 11 ustawy o radcach  prawnych, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu, poza salą egzaminacyjną, obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia. Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania podczas egzaminu.

W trakcie egzaminu zdający otrzymają wodę mineralną i batony. Dopuszczalne jest wniesienie na salę egzaminacyjną kanapek, dodatkowego napoju, batonów.

Prosimy o skorzystanie podczas egzaminu z obuwia, które podczas chodzenia nie wydaje głośnych odgłosów (stukanie obcasów), co może przeszkadzać innym zdającym.

Prosimy również, z tych samych przyczyn,  o ciche zachowanie się podczas wychodzenia do toalety, korzystania z systemów informacji prawnej, opuszczania sali egzaminacyjnej przed czasem zakończenia egzaminu.

Informacja o materiałach, z których można korzystać podczas egzaminu radcowskiego

Artykuł 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych uprawnia zdających do korzystania w trakcie egzaminu radcowskiego z własnych materiałów w postaci tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa.

Pod pojęciem komentarza należy rozumieć komentarz do konkretnego aktu normatywnego (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia).

Nie stanowią komentarza w rozumieniu wskazanego przepisu np. monografie, artykuły, podręczniki, wzory pism procesowych, orzeczeń i umów, w związku z tym nie można z nich korzystać podczas egzaminu.

O dopuszczalności materiału, jako wymienionego w ustawie, nie decyduje jego forma i nazwa. Jedynym kryterium jest możliwość zakwalifikowania go ze względu na treść do jednej z kategorii: tekst aktu prawnego, komentarz, orzecznictwo. Wątpliwości co do tego, które z materiałów są dozwolone, będzie rozstrzygał Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

Materiały mogą być sporządzone w dowolnej formie, z uwzględnieniem tego, że muszą zawierać elementy identyfikujące źródło pochodzenia (np. wydruk z systemu informacji prawnej).

W materiałach mogą być podkreślenia i zamarkowania tekstu wykonane samodzielnie.

Niedopuszczalne są zmiany materiału (np. poprzez notatki, czy też dołączenie innego tekstu), powodujące przekształcenie w materiał inny niż: tekst aktu prawnego, komentarz, orzecznictwo.

Można posiadać zszyte pliki składające się z konkretnego przepisu, komentarza do niego i orzecznictwa.

Z  art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych nie wynika obowiązek Komisji Egzaminacyjnej zapewnienia zdającym tych materiałów, w związku z tym należy korzystać z materiałów przyniesionych we własnym zakresie.

Zdający będą mogli korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do systemu informacji prawnej LEGALIS, LEX. Zapewnione będzie jedno stanowisko na pięć osób zdających w danej Komisji Egzaminacyjnej. Do stanowisk będą podłączone drukarki.

Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa jest wykorzystywanie materiałów przyniesionych przez osoby zdające. Korzystanie z systemu informacji prawnej należy traktować jako źródło uzupełniające.

Prosimy o stałe monitorowanie strony internetowej egzaminradcowski.pl, na której publikowane są komunikaty dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu radcowskiego.

Załączniki